Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > Karne > KOMUNIKAT PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY W SPRAWIE PO I Ds. 84.2018  

Karne: KOMUNIKAT PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY W SPRAWIE PO I Ds. 84.2018

Tytuł

KOMUNIKAT PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY W SPRAWIE PO I Ds. 84.2018   

Treść

KOMUNIKAT PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY
W SPRAWIE PO I Ds 84.2018
 
 
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy informuje, że w sprawie PO I Ds 84.2018 zakończyła postępowanie i skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko między innymi Pawłowi Jurasowi oskarżonemu o czyny z art. 296 § 1 kk i inne oraz o czyn  z art. 218 § 1 a kk polegający na tym, że:

w okresie od września 2016 roku do października 2017r. w Bydgoszczy będąc zobowiązanym na podstawie umowy zlecenia z dnia 1 czerwca 2016 roku do zajmowania się  działalnością Spółki Time Work People Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 73, REGON 363817180,  KRS 0000604614, zawiązanej dnia 07-03-2016 roku, wykonując czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uporczywie naruszał prawa pracowników wynikające z ubezpieczeń społecznych poprzez niedokonywanie wpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczących 1264 pracowników.

Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zawarto aktualne pouczenia dla osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. Nadto poucza się osoby pokrzywdzone o uprawnieniach wynikających z treści nw. przepisów:

Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość złagodzenia kary art. 343 k.p.k.

§ 1. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 k.p.k. stosuje się odpowiednio.

§ 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1 k.p.k.. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
§ 5a. Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k.

§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

§ 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2 k.p.k.
 
Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia przewodu sądowego art. 343a k.p.k.

§ 1. W wypadku złożenia przez oskarżonegowniosku, o którym mowa w art. 338a k.p.k., o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 k.p.k. stosuje się odpowiednio.

§ 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy art. 378a k.p.k.

§ 1. Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.

§ 3. Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był prawidłowo zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.

§ 4. W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.

§ 5. We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.

§ 6. W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.

§ 7. Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i § 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.

Samoistny oskarżyciel posiłkowy art. 54 § 1 k.p.k.

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Termin do złożenia wniosku o naprawienie szkody art. 49a k.p.k.

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2021-04-15 18:57  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-15 19:02 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy