Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > Karne > Zawiadomienie o uprawnieniach pokrzywdzonych w sprawie PO II ds. 27.2016  

Karne: Zawiadomienie o uprawnieniach pokrzywdzonych w sprawie PO II ds. 27.2016

Tytuł

Zawiadomienie o uprawnieniach pokrzywdzonych w sprawie PO II ds. 27.2016 

Treść

KOMUNIKAT PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY
W SPRAWIE PO II DS 27.2016
 
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy informuje, że w sprawie PO II Ds 27.2016 skierowała do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o skazanie bez przeprowadzania rozprawy oskarżonych:

1. Janusza Kapci - oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i z art. 58 ust. 1 w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk
2. Joanny Stokfisz oskarżonej z art. 286 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i z art. 58 ust. 1 w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk
3. Krzysztofa Ostrowskiego oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Wymienieni zostali oskarżeni o razem wyłudzenie na portalu Allegro i OLX  62.648,27 PLN na szkodę 1280 osób i usiłowanie wyłudzenia 20.246,51 PLN na szkodę 500 osób, wyłudzenia 8.300,00 PLN pożyczek od podmiotów udzielających pożyczek w Internecie, wyłudzenie 33.676,32 PLN płatności elektronicznych i w postaci terminali od spółek udostępniających terminale płatnicze POS oraz wyłudzenie usług telekomunikacyjnych wartości 8.347,81 PLN od Orange Polska S.A. Łącznie oskarżeni wyłudzili i usiłowali wyłudzić mienie wartości 133.218,91 PLN.
Pokrzywdzonych, z uwagi na skierowanie wniosku uprzedza się o następujących uprawnieniach:

Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.2018.1987 t.j. z dnia 2018.10.17

Dział  III

Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

Rozdział  4

Pokrzywdzony

Art.  49a.  [Termin do złożenia wniosku]

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Rozdział  5

Oskarżyciel posiłkowy

Art.  54.  [Uboczny oskarżyciel posiłkowy, termin]

§  1. 

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§  2. 

Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy.

Dział  VIII

Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Rozdział  40

Wstępna kontrola oskarżenia

Art.  343.  [Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość łagodzenia kary]

§  1. 

Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§  2. 

Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

§  3. 

Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

§  4. 

Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

§  5. 

Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
§  5a.  82
 Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335, sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5.

§  6. 

Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

§  7. 

Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.

Art.  343a.  [Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego]

§  1.  83

 W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.
§  2. 
 
Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.

§  3. 

W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.

Rozdział  43

Przepisy ogólne o rozprawie głównej

Art.  378a.  91 [Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy; uzupełniające przeprowadzenie dowodu]

§  1. 

Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.

§  2. 

W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.

§  3. 

Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był należycie zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.

§  4. 

W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.

§  5. 

We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.

§  6. 

W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.

§  7. 

Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.
 
Kodeks karny.
Dz.U.2019.1950 t.j. z dnia 2019.10.14
CZĘŚĆ  OGÓLNA
Rozdział  Va
Przepadek i środki kompensacyjne
Art.  46.  [Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody]

§  1. 

W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.
§  2. 

Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.

§  3. 

Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego."
 
Prokurator
Dariusz Podufalski

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2020-01-03 14:47  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-03 14:54 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy