Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > Karne > Zawiadomienie osób pokrzywdzonych w sprawie PO I Ds.3.2019 o skierowaniu aktu oskarżenia.  

Karne: Zawiadomienie osób pokrzywdzonych w sprawie PO I Ds.3.2019 o skierowaniu aktu oskarżenia.

Tytuł

Zawiadomienie osób pokrzywdzonych w sprawie PO I Ds.3.2019 o skierowaniu aktu oskarżenia.  

Treść

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy Wydział I Śledczy zakończyła wyłączone ze śledztwa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku o sygn. akt RP I Ds. 13.2018 postępowanie przygotowawcze prowadzone pod sygnaturą PO I Ds. 3.2019, dotyczące oszustw(art.286§ 1 k.k. i inne) dokonanych przez pracowników Polskiej Korporacji Finansowej SkarbiecSp. z o.o., która funkcjonowała również pod firmami :  „Pomocna Pożyczka” sp. z o.o.,  „Pożyczka Gotówkowa” sp. z o.o., tj.: Danutę Bodnar, Jakuba Gizińskiego, Julitę Jarmołowicz, Bożennę Maras, Przemysława Rygielskiego, Rafała Tomaszewskiego oraz Karolinę Wiśniewską.
           Na podstawie art.131§ 2 k.p.k. w zw. z art.334§ 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy informuję, że w dniu 30.12.2019 r. skierowano akt oskarżenia w nin. sprawie do Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy III Wydział Karny przeciwko wskazanym powyżej osobom.

           W stosunku do oskarżonych : Rafała Tomaszewskiego, Karoliny Wiśniewskiej oraz Przemysława Rygielskiego wraz z aktem oskarżenia skierowano wniosek w trybie art.335§ 2 k.p.k.  o dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy.

Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w  Bydgoszczy zawarto aktualne pouczenia dla osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, uwzgledniające zmiany procedury karnej wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (poz.1694).
 
Nadto, poucza się osoby pokrzywdzone o uprawnieniach wynikających z treści nw. przepisów: 
 
art. 299a § 2 k.p.k.:
Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony w postępowaniu przygotowawczym sąd powiadamia go o sposobie zakończenia sprawy listem zwykłym, przesłanym na wskazany przez pokrzywdzonego adres, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego wyciągiem, które mogą być przesłane w postaci elektronicznej.”;

art. 337a § 1 k.p.k.:
„§ 1. Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej.”;
 
art.343 k.p.k.
§  1.  Jeżeli nie ma zastosowania art.46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.
§  2.  Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.
§  3.  Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.
§  4.  Postępowania dowodowego nie prowadzi się.
§  5.  Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.
§  5a.  82  Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335, sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5.
§  6.  Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.
§  7.  Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2.
 
art.343a k.p.k.
§  1.  W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.
§  2.  Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.
§  3.  W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.
 
art.378a k.p.k.
§  1.  Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.
§  2.  W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.
§  3.  Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był należycie zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.
§  4.  W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.
§  5.  We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.
§  6.  W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.
§  7.  Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.
 
art.54§ 1 k.p.k.
§  1.  Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
§  2.  Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy.
 
art.49a k.p.k.
Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art.46§ 1  Kodeksu karnego.

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2020-01-10 09:51  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-10 09:51 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy