Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > oferty > PO IV WOS 1111 . 12 .2019  

oferty: PO IV WOS 1111 . 12 .2019

Tytuł

PO IV WOS 1111 . 12 .2019 

Treść

PROKURATORA    OKRĘGOWEGO  W BYDGOSZCZY O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA
 
             Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy działając na  podstawie art.  180   ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2019 poz.740) oraz  § 2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie  przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz.1838  )
                                 ogłasza
konkurs  o sygnaturze  PO IV WOS 1111. 12 .2019  na 2 wolne stanowiska asystenta prokuratora: 1 wolny etat asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy, 1 wolny etat asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora ;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej  i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie  magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie  zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ( art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r.  Prawo  o prokuraturze);
5) oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej  i korzysta   z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  konkursu;
8) informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
 
Dodatkowe dokumenty
          Do zgłoszenia  kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego , względnie kserokopię świadectw pracy.

Termin , miejsce i sposób  składania zgłoszenia do konkursu

            Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora,  spełniający  wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze , ubiegający się  o  wolne stanowiska asystenta prokuratora, składają zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa powyżej: osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Okrzei 10 lub za pośrednictwem operatora pocztowego ( za datę złożenia zgłoszenia  uważa się  datę  nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora)  w terminie  do dnia 19 stycznia 2020 roku ze wskazaniem jednostki prokuratury w której chcą być zatrudnieni.

           Oferty doręczone lub przesłane pocztą po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego).

           Konkurs odbędzie się w terminie od 1 lutego 2020r. do 31 marca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Stefana Okrzei 10 i zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r. poz. 1838).
 
Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego ( bez udziału kandydatów ), polegającego na wstępnej  weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; 
2) etapu drugiego, polegającego  na rozwiązaniu testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego  materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego  wraz z zagadnieniami  ustroju sądów i prokuratury , a także pracy pisemnej   na jeden z dwóch tematów z zakresu  prawa karnego materialnego                    i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu  procesowego;
3) etapu trzeciego, w postaci rozmowy kwalifikacyjnej
Wyniki konkursu

            Wyniki pierwszego etapu konkursu, tj. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu oraz lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
 
           Informacja  o wynikach konkursu – ze wskazaniem  kandydatów zakwalifikowanych  do zatrudnienia w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy oraz Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu albo informacja , że żaden  z kandydatów  nie uzyskał wymaganej liczby punktów  oraz rezerwowa lista kandydatów albo informacja, że taka lista nie została sporządzona – zostaną umieszczane w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10   na tablicy informacyjnej usytuowanej przy drzwiach  wejściowych , nadto zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
                                           p.f. Prokuratora Okręgowego
                                                       w Bydgoszczy
                                                      Andrzej Milewski
                                              

Wygasa

2020-03-31 
Załączniki
Utworzony o 2019-12-09 11:24  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-09 11:25 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy