Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > oferty > PO IV WOS 1111. 3 .2020  

oferty: PO IV WOS 1111. 3 .2020

Tytuł

PO IV WOS 1111. 3 .2020 

Treść

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art.  3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy.
Ilość etatów – 1
Miejsce pracy –Bydgoszcz
 
Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych,
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny, mile widziane wykształcenie ekonomiczne i administracyjne,
6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem      ( znajomość MS Office)
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie).
8. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie.
9. Umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe:
1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
2. Komunikatywność,
3. Umiejętność pracy w zespole,
4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. Umiejętność organizacji pracy,
6. Odporność na stres,
7. Zdolności analityczne.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:
1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego  i kierownika jednostki, a w szczególności:
- wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
- prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,
- zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
3. Sporządzanie sprawozdań.
Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.).
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
1. życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu     o konkursie),
2. oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopia dokumentu potwierdzająca zdanie egzaminu maturalnego,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych.
 
     Wzór oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie  internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy   www.bydgoszcz.po.gov.pl
 
Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową  w terminie  do dnia  14.02.2020r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
Informacje dodatkowe:
Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy Prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.).
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

- Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
- Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni  o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

p.f. Prokuratora Okręgowego
           w Bydgoszczy
        Andrzej Milewski

Wygasa

2020-02-21 
Załączniki
Utworzony o 2020-01-23 11:15  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-23 11:19 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy