Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > po > rej_ewid  

Obraz paska tytułu strony składników Web Part
rej_ewid

REJESTRY I EWIDENCJA

REJESTRY I EWIDENCJA

 

W prokuraturach okręgu bydgoskiego prowadzi się niżej wymienione repertoria i rejestry według ustalonych wzorów, zgodnie z Zarządzeniem  Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31.03.2010 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach prokuratury.

 

Repertoria

"Ds.”

dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach
o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione
do prowadzenia postępowań

"Opz"

dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

"Pn"

dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy - wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach

"Pc"

dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej z wyłączeniem spraw rejestrowanych w repertorium „Pa” prowadzonych w prokuraturach, a w Prokuraturze Okręgowej - także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego

"Pa"

dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w Prokuraturze Okręgowej - także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego

Rejestry

"Ns"

dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń

"Ds/z/s-pn"

dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego

"Ds/z"

dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia

"Ds/u"

dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.

"Dsn"

dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych
w prokuraturach podległych

"Dsa"

dla spraw niepodlegających wpisowi do rejestrów: "Dsn" i "Ko", w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału aktowego i zajął w nich stanowisko

"Nps"

dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki

"Nps-ps"

dla postępowań sądowych w sprawie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki

"Ap"

dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych

"K"

dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony

"Oz"

dla wniosków o pomoc prawną oraz korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą

"Ko"

dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nierejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych

"Ko/kks"

dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium "Ds"

"Ko/kw"

dla spraw o wykroczenia, niepodlegających rejestracji w repertorium "Ds"

"A"

dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia

"ENA-P"

dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na postawie art. 607a k.p.k. o wydanie europejskiego nakazu aresztowania

"ENA-UE"

dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej

"Drz"

dla dowodów rzeczowych

"Drz/p"

dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających
do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy

"IP"

dla spraw o udostępnienie informacji publicznej

"IP/O"

dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej,
z czego:

w prokuraturach okręgowych - Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ns, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Dsn, Dsa, Nps, Nps-ps, Ap, K, A, Oz, Ko, Drz, Drz/p, ENA-P, ENA-UE, IP, IP/O

w prokuraturach rejonowych - Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, Nps, A, Ko, Ko/kks, Ko/kw, Drz, Drz/p, IP

We wszystkich jednostkach prowadzone są wykazy kontrolne:
- „Dor" - dla wpływających do prokuratury akt głównych i podręcznych postępowania przygotowawczego, akt sądowych i akt administracyjnych,
- „E" - dla ekspedycji pism i przesyłek.
W prokuraturach rejonowych okręgu bydgoskiego, oraz w Wydziałach V i VI Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wdrożono System Informatyczny Prokuratury „Libra”, za pomocą którego repertoria i rejestry dotyczące spraw karnych prowadzi się w formie elektronicznej.

Sprawy z zakresu administracji prokuratora okręgowego i prokuratorów rejonowych rejestrowane są w jednostkach według zasad obowiązujących w systemie bezdziennikowym opartym na jednolitym rzeczowym wykazie akt, ustalonym przez Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., nr 123, poz. 698, z późn. zm.), oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego ministra sprawującego nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym.

Archiwum
Dokumentację powstałą w wyniku działalności jednostek prokuratur okręgu bydgoskiego przechowuje się w archiwach zakładowych, które przyjmują dokumentację z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratur, po jej wykorzystaniu.
Dokumentację dzieli się na:
- materiały archiwalne zaliczane do kategorii „A” – stanowią ją materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które po upływie określonego czasu przechowywania w archiwum zakładowym przekazuje się do archiwum państwowego,
- dokumentację niearchiwalną zaliczaną do kategorii „B”, o czasowym znaczeniu, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu,
- dokumentację niearchiwalną „BE” o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie właściwego archiwum państwowego ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Archiwum Państwowe może dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji, uznając ją za materiały archiwalne.


>>>POWRÓT DO INFORMACJI

Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy